Regulamin sklepu internetowego DONAT

Informacje wstępne

Właścicielem sklepu internetowego DONAT jest Pracownia Kaletnicza DONAT, z siedzibą przy ulicy Jana Długosza 27, 01-177  Warszawa. Numer NIP: PL5240306617, numer Regon: 017280800.

Sklep internetowy służy do sprzedaży produktów będących w jego ofercie oraz działa pod adresem: www.donat.com.pl, przy czym sklep internetowy DONAT jest uprawniony do jednostronnej zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

Klientem sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Definicje

Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Realizacja zamówienia – skompletowanie zamówienia i przekazanie go przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Termin realizacji zamówienia – termin, w ciągu, którego DONAT skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub termin.

Usługa personalizowania – wykonanie tłoczenia na produktach zakupionych w Sklepie oraz wszelkie inne usługi polegające na spersonalizowaniu produktów zakupionych w Sklepie, przy uprzednim zamówieniu przez Klienta matrycy do wytłoczenia.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu.

Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: www.donat.com.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z DONAT , którą Sklep niezwłocznie przyjmie do realizacji.

Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta, będący jego loginem w Sklepie Internetowym DONAT, systemowej informacji w formie e-mail, o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych towarów. DONAT ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

Treści opublikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę, natomiast przyjęcie zamówienia przez DONAT stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od DONAT, DONAT może odstąpić od umowy sprzedaży.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  • wskazania rodzaju i ilości zamawianego towaru
  • podania danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail
  • wybrania sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym
  • wybrania sposobu dostarczenia towaru spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym

Dostępność produktów i czas oczekiwania

W sklepie internetowym DONAT możliwe są następujące rodzaje dostępności produktów:

dostępny – towar dostępny oznacza, iż produkt zostanie wykonany i gotowy do odbioru lub wysyłki  w ciągu 2 dni roboczych od akceptu zamówienia lub projektu, jeśli ten projekt jest wymagany przez Klienta.

do 7 dni – towar, który zwyczajowo znajduje się w ciągłej sprzedaży w sklepie internetowym DONAT, ale aktualnie jest niedostępny w magazynie, termin realizacji zamówienia tego towaru to 7 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia prawidłowości zamówienia przez sklep internetowym DONAT.

do 7 dni – w przypadku druków firmowych oznacza, iż zamówienie zostanie wykonane i gotowe do odbioru lub wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od akceptacji projektu i innych wymagań technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia produktu wraz z usługą personalizowania jest ustalany indywidualnie z Klientem i jest uzależniony od wcześniejszego dokonania przedpłaty.

Zamówienie jednorazowo produktów o różnych terminach realizacji jest realizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

W przypadku jednorazowego zamówienia produktów o wartości wyższej niż 2.000 PLN sklep internetowy DONAT zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia terminu realizacji.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie DONAT lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, sklep internetowy DONAT zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, celem ustalenia dalszego postępowania z zamówieniem. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta będący jego loginem do Sklepu Internetowego. W przypadku opłacenia przez Klienta takiego zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu wysyłki zamówienia, z wyjątkiem produktów spersonalizowanych. Wszelkie zmiany możliwe są przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą e-mail lub telefonicznie.

Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone po godz. 15.00 danego dnia oraz w dni inne niż dni robocze, są realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

Sklep internetowy DONAT uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach sklepu internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony poprzez adres poczty elektronicznej, który aktualnie zarejestrowany jest w Sklepie Internetowym DONAT.

Ceny i rachunki

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym DONAT podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 23%.

Ceny podane przy produkcie są cenami końcowymi, po jakich Klient może dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym DONAT, wyrażonymi w jednostce podstawowej sprzedaży sklepu internetowego DONAT.

Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta.

Sklep internetowy DONAT zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.

Sklep internetowy DONAT zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów możliwych do zamówienia poprzez Sklep Internetowy, wycofania oferowanych produktów oraz dodawania nowych produktów.

Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez sklep internetowy Sklep internetowy DONAT – paragon fiskalny lub faktura VAT.

Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować o tym obsługę sklepu Internetowego DONAT zaznaczając opcję chęci otrzymania faktury na formularzu służącym do podawania danych do wysyłki oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa i adres firmy oraz NIP).

Płatności

Sklep internetowy DONAT pozwala wybrać Klientowi jedną z poniższych form płatności za zamówiony towar:

  • Przedpłata – wcześniejsza wpłata na rachunek bankowy należący do DONAT wg poniższego wzoru:

Pracownia Kaletnicza DONAT

ul. Jana Długosza 27 , 01-177 Warszawa

ING Bank Śląski : 02 1050 1054 1000 0090 7233 0849

  • Płatności internetowe obsługiwane przez firmę PayU

W przypadku niektórych zamówień, przed przyjęciem ich do realizacji, sklep internetowy DONAT zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem z prośbą o dokonanie przedpłaty.

W przypadku odbioru osobistego dopuszczalny jest odbiór towaru w siedzibie sklepu w Warszawie, przy ulicy Jana Długosza 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-10 oraz 15-18.

W przypadku usług spersonalizowanych jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata.

Dopuszczalne są także inne formy płatności, po ich uprzednim uzgodnieniu.

Dostawa

Zamówienie złożone przez sklep internetowy DONAT dostarczane są przesyłkami pocztowymi priorytetowymi, przesyłkami kurierskimi lub mogą być odebrane osobiście, zgodnie z poniższymi zasadami:

Przesyłki pocztowe:

Koszt przesyłki z zamówieniem opłaconym z góry – 12,00 PLN

Przesyłki kurierskie:

Koszt przesyłki z zamówieniem opłaconym z góry – 15,00 PLN

Sklep internetowy DONAT nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Dostawa towaru realizowana jest na adres odbiorcy wskazany przez Klienta w zamówieniu, jako adres dostawy.

Odpowiedzialność za produkt przechodzi na Klienta z chwilą wydania go Klientowi.

Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

Reklamacje dotyczące towarów sprzedanych Klientowi przez DONAT rozpatrywane są przez DONAT w terminie 14 dni.

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów z Serii Specjalnej lub Limitowanej i na zamówienie oraz produktów wraz z usługą personalizacji.

Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia produktu w posiadanie przez Klienta. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy DONAT, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep internetowy DONAT może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu produktu zakupionego na paragon wraz ze zwrotem należy przesłać do sklep internetowego DONAT oryginalny paragon.

Sklep internetowy DONAT dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość kosztów produktu zależna jest od ilości, gabarytów oraz wagi zwracanych produktów, jak również cennika Poczty Polskiej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Pracownia Kaletnicza DONAT

W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep internetowy DONAT, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez DONAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych poprzez Sklep Internetowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a Pracownią Kaletniczą DONAT

Sklep internetowy DONAT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep internetowy DONAT nie ponosi wobec Klienta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych okoliczności.

Kontakt z pracownią kaletniczą DONAT w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: donat@onet.pl lub pod numerem telefonu: tel. kom.: +48 604-798-919

Sklep internetowy DONAT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep internetowy DONAT, nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.donat.com.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.